Make your own free website on Tripod.com

tpmwordpressheader.jpg

சிறுவர் இலக்கியம் 
  1. பச்சை மரம்ஒண்ணு - 45 /-
  2. பட்டாம்பூச்சி - 20 /-


(காப்புரிமை அறிவிப்பு 2020: ) எமது அனைத்து புத்தகங்களும் காப்புரிமை சட்டத்திற்கு உட்பட்டவை , எனவே புத்தகங்களை எமது ஒப்புதல் இன்றி எந்த வடிவிலும்,பிரதி எடுப்பது சட்டத்திற்கு புறம்பானது.  தமிழ்ப்புத்தகாலயம் - தாகம்.

044-28340495

FIND US @ GOOGLE MAP

downadrs.jpg

  

WEB PAGE DESIGNED BY: 
STUDIO DUO
studioduomail@gmail.com